Критерии за участие в студентска и преподавателска мобилност

Критерии за селекция на кандидатите за Студентска мобилност
с цел обучение

Право на участие в Студентска мобилност с цел обучение на програма Еразъм и право на индивидуален Еразъм грант имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

  • Студенти, които са български граждани или постоянно пребиваващи чужденци;
  • Студенти, които не са участвали в предходни години в Студентска мобилност с цел обучение на програма Еразъм;
  • Студенти, които са записани в курс на обучение, завършващ с получаване на степен или диплома;
  • Студенти, които имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в АМТИИ. Студенти, обучаващи се в магистърски програми на АМТИИ, могат да имат успешно завършени първи два семестъра в системата на висшето образование в друга българска висша образователна институция;
  • Студентите-кандидати трябва да имат среден успех от предишните години на обучение минимум Мн. Добьр 4,50 и да нямат невзети изпити до момента на заминаването си за Еразъм период на обучение в приемащата институция;
  • Кандидатите за Студентска мобилност с цел обучение трябва да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Критерии за селекция на кандидатите за Преподавателска мобилност
с цел преподаване

Право на участие в Преподавателската мобилност на програма Еразъм с цел преподаване имат всички преподаватели от АМТИИ без оглед на тяхната длъжност и научно звание/ степен.

Това право се предоставя само веднъж в рамките на една академична година. Задължително условие е преподавателите да владеят много добре езика, на който ще се осъществи преподаването в приемащата институция.

Приоритет се дава на преподаватели в случаите, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработването на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между департаментите и факултетите на институциите-партньори на АМТИИ и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

Селекцията на кандидатите за Преподавателска мобилност с цел преподаване ще се извършва на база на предоставена от преподавателя Програма за преподаване, одобрена от АМТИИ и приемащата институция.