Програма ЕРАЗЪМ+
erasmus


Еразъм+ е новата програма на ЕС, която стартира на 1 юни 2014 година като наследник на дългогодишните традиции и добри практики на европейските програми в областите на образованието, обучението и младежта.

Еразъм+ е резултат от интегрирането на седем европейски програми (Коменски, Еразъм, Леонардо да Винчи,  Грюндвиг, Жан Моне, „Младежта в действие" и Темпус), изпълнявани от Европейската Комисия през периода 2007—2013 г. и една нова програма – Спорт, която за първи път финансира дейности в областта на спорта. 
Програма Еразъм+ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост чрез дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, както и модернизирането на всички тези сфери през периода 2014 – 2020 година.

Бюджетът на програмата за седемгодишния период е 14,7 млрд. евро, с увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области. Сътрудничеството между секторите на Еразъм+ ще има освен вътрешноевропейско също така и ново, много по-широко международно измерение, обхващащо транснационални партньорства и проекти между институции от страни от всички континенти.

Еразъм+ ще даде възможност на над 4 милиона европейци  да се обучават, да придобият трудов опит чрез стажове и различни видове практики и да работят като доброволци в чужбина.

В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:
Образователна мобилност на граждани (КД1);
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2);
Подкрепа за реформиране на политиките (КД3).

Проектите за Образователна мобилност на граждани (КД1) насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта).

 ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 Мобилността на студентиможе да се осъществява под формата на:

  • период на обучение в чужбина в партньорска висша учебна институция (ВУИ);
  • стаж (работа с цел обучение) в чужбина на подходящо работно място

Периодът на обучение в чужбина може да бъде комбиниран със стаж.
Периодът на обучение в чужбина трябва да е елемент от програмата за обучение на студента за придобиване на образователна степен въз основа на кратък цикъл, първи цикъл (бакалавърска или равностойна степен), втори цикъл (магистърска или равностойна степен) и трети (докторски) цикъл.
Подкрепа се предоставя и за стажове, провеждани в предприятия/ институции в чужбина в рамките на кратък, първи, втори или трети цикъл на обучение и не по-късно от една година след дипломирането на студента.

Продължителност на мобилностите:
Мобилност с цел обучение:  между 3 и 12 месеца (включително допълнителен период за стаж, ако е планиран).
Стажове: между 2 и 12 месеца.
Финансирането на осъществяващите мобилности студенти с безвъзмездни средства (Еразъм+ грант) ще бъде за периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност:

  • през   първия   цикъл   на   обучение   (бакалавърска   или   равностойна образователна степен) включително кратък цикъл (нива 5 и 6 по ЕКР);
  • през втория цикъл на обучение (магистърска или равностойна образователна степен, ниво 7 по ЕКР); и
  • през третия цикъл на обучение като докторант (докторска степен или ниво 8 по ЕКР). 

Продължителността на стажа на неотдавна завършилите образованието си студенти се прибавя към максималния 12-месечен срок на цикъла, по време на който те кандидатстват за стажа.

Кой може да участва в Еразъм+ мобилностите с цел обучение и стаж?

Студенти, регистрирани във ВУИ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен). В случай на мобилност с цел обучение студентите трябва да са записани минимум за втората година от своя курс на висше образование. За стажове това условие не се прилага.

Неотдавна завършили висшето си образование могат да участват в стажове. Неотдавна завършилите висшето си образование трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция по време на последната година от обучението им и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си.


За допълнителна информация:

ЕЛКА НЕДЕВА
Институционален координатор по програма Еразъм+
тел: 032 601 474; 0885 218 748
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com