Секторна програма ЕРАЗЪМ

erasmus

Секторна програма ЕРАЗЪМ е подпрограма  на Програмата „Учене през целия живот”, създадена с Решение № 1720/2006/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 ноември 2006 година.
Програмата „Учене през целия живот” е наследник на програма СОКРАТ , стартира на 1 януари 2007 година и ще приключи на 31 декември 2013 година.
Секторна програма ЕРАЗЪМ носи името на Еразъм Ротердамски (28.10.1466, Ротердам, Холандия – 12.07.1536, Базел, Швейцария), виден мислител, философ хуманист, теолог и филолог от епохата на религиозните борби между римокатолицизма и зараждащото се протестантство.
Секторна програма ЕРАЗЪМ е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия. Създадена през 1987 година, тя вече 20 години дава възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в академичен и културен обмен на територията на континента.
В програмата участват всички държави членки на Европейския съюз, а също така Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Днес програма ЕРАЗЪМ е с нова визия, с по-богати възможности за мобилност и обхваща следните дейности:

■  Студентска мобилност с цел обучение;
■  Студентска мобилност с цел практика;
■  Преподавателска мобилност;
■ Обучение на университетски преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и търговски предприятия;
■  Обучения на персонала на търговски предприятия в чуждестранни висши образователни институции;
■  Интензивни програми

По програмата могат да работят само висши училища, получили Университетска Харта „Еразъм” от Европейската комисия.

През м. август 2007 година Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство получи Университетска Харта ЕРАЗЪМ за целия период на действие на секторна програма „Еразъм” от 2007 до 2013 година. За академичната 2007/ 2008 година бяха подписани Двустранни споразумения за междууниверситетски обмен с Национален музикален университет, Букурещ; МА „К. Липински”, Вроцлав, МА „Ст. Монюшко”, Гданск и Литовска Академия за музика и театър, Вилнюс. През летния семестър на 2007/ 2008 учебна година бяха реализирани общо 6 Студентски мобилности с цел обучение и 3 Преподавателски мобилности с цел преподаване към тези партниращи висши учебни заведения. За академичната 2008/ 2009 година бяха подписани още Двустранни споразумения с Академия Сибелиус, Хелзинки; МА Малмьо (Университет Лунд, Швеция); Академия за изкуства „Дж. Енеску”, Яш и Технологичен образователен институт, Атина. В тези висши учебни заведения бяха обучени още 6-има студенти от Академията, а преподавателските визити по програма „Еразъм” за академичната 2008/ 2009 година бяха 5. Финансирането на мобилностите по програма „Еразъм” става с финансовата подкрепа на Европейската комисия, и по-специално Изпълнителната Агенция за образование, аудиовизия и култура. Участниците в мобилностите получават грантове, чиито препоръчителна и максимално допустима стойности се определят от Националната Агенция ЕРАЗЪМ. В АМТИИ, с Решение на Академичния съвет, Преподавателските мобилности с цел преподаване получават допълнително финансиране за транспортните разходи по мобилността -  за академичната 2007/ 2008 година в размер на до 100 EURO, а за 2008/ 2009 година -  50% от стойността на направените транспортни разходи.

За академична година 2009/ 2010 бяха подписани Двустранни споразумения още с МА „К. Нилсен”, Одензе; Консерватория „Дж. Тартини”, Триест; Консерватория „Т. Скипа”, Лече; Академия за музика и драма, Университет Гьотеборг; Държавна консерватория, Истанбул и Държавна консерватория, Анкара.

 

За допълнителна информация:

ЕЛКА НЕДЕВА
Институционален координатор по програма "Еразъм"
тел: 032 601 474; 0885 218 748
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com