Програма "Еразъм+" - студентски и преподавателски мобилности

Уважаеми колеги – студенти и преподаватели,

На 1. 06. 2014 година стартира новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+". В сферата на висшето образование тя има за основна цел изграждането на нови и задълбочаването на съществуващите вече стабилни партньорства между европейските висши образователни институции като все по-приоритетно значение ще бъде придавано на транснационалната мобилност на обучаеми (студенти и възрастни обучаеми – преподаватели и административен състав) и обучители (университетски преподаватели, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта).

За академичната 2015/ 2016 година са сключени междуинституционални споразумения между АМТИИ и посочените по-долу висши учебни заведения за следните бройки изходящи студентски и преподавателски мобилности – Студентска мобилност с цел обучение (СМО), Студентска мобилност с цел практика (СМП) и Мобилности на академичния състав – с цел преподаване и с цел обучение:

виж таблицата с мобилности тук

Мобилностите ще бъдат осъществени през летния семестър
на учебната 2015/ 2016 година.

Краен срок за подаване на документи:

- за кандидатите за Студентска мобилност с цел обучение:
9 октомври, 2015 година;

- за кандидатите за Преподавателска мобилност с цел преподаване:
31 октомври 2015 година.

За по-подробна информация относно документите за кандидатстване и критериите, по които ще бъде направена селекцията на кандидатите, се обръщайте към:
г-жа ЕЛКА НЕДЕВА
Институционален координатор по програма "Еразъм+"
ст. №42 (Централна сграда. ет. 3)
тел: 032 601 474; 0885 218 748
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com