Централноевропейската програма за обмен и университетско образование - CEEPUS ІІ

През академичната 2004/ 05 година по предложение на Националния музикален университет в Букурещ Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив бе включена като партнираща институция в мрежата „Нови инициативи за сътрудничество в областта на професионалното обучение по музика в Централна Европа” на Централноевропейската програма за обмен и университетско образование CEEPUS ІІ. Програмата CEEPUS ІІ е стартирана със Споразумение, подписано от министрите на образованието на Република Австрия, Република България, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Словения, Република Унгария, Република Хърватия и Чешката република за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование с основна цел да стимулира академичната мобилност в Централна Европа и насърчава университетското сътрудничество и разработването на съвместни програми, които в най-добрите случаи водят до присъждането на двойни или съвместни образователни степени. Финансирането на мобилностите по програмата става чрез „човекомесец стипендии”, които се отпускат от Националните офиси на CEEPUS ІІ в страната, приемаща мобилността, като студентите получават стипендии, еквивалентни на студентските в съответната страна, а преподавателите -  еквивалент на преподавателската заплата (също за приемащата мобилността страна).

Студентски мобилности по програма CEEPUS ІІ са реализирани към Национален музикален университет, Букурещ; МА „К. Липински”, Вроцлав; Академия за музика и изпълнителски изкуства „Яначек”, Бърно;Академия за изкуства „Дж. Енеску”, Яш; Академия за изкуства към Университета в Нови Сад. В АМТИИ в рамките на програма CEEPUS ІІ са се обучавали студенти от Национален музикален университет, Букурещ и Академия за музика и изпълнителски изкуства „Яначек”, Бърно. Наши преподаватели са изнасяли лекции и провеждали майсторски класове в Национален музикален университет, Букурещ; Академия за музика и изпълнителски изкуства „Яначек”, Бърно; Академия за изкуства „Дж. Енеску”, Яш и МА „К. Липински”, Вроцлав. Преподавателски визити в Пловдив са реализирани както от преподаватели от вече споменатите висши училища, така и от Академията за музика и драма в Грац през академичната 2006/ 2007 година.