СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПЛОВДИВ

Концепцията за стратегическото развитие на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив е свързана с глобалните цели на националната художествена култура и нейното въздействие върху общественото развитие, както и със задачите на образованието по изкуствата.

В продължение на почти четиридесет и пет години АМТИИ се утвърждава като единственото извънстолично висше училище по изкуствата. От Филиал на Държавната музикална академия (1964 г.), прераства в самостоятелен висш институт (1972 г.), за да се превърне в авторитетно средище на образованието със статут на Академия (1995 г.) и да получи пълна редовна институционална акредитация (1998 г.), както и акредитация за широк спектър от специалности по изкуствата (Композиция, Дирижиране, Музикознание, Музикално изпълнителство – народни инструменти и народно пеене и Педагогика, Фолклорна хореография, Класическа балетна режисура и педагогика, Сценография и Педагогика на изобразителното изкуство). През 2006 година АМТИИ получи най-високата оценка на Институционалната акредитация, както и на последвалите Програмни, при които броят на акредитираните специалности се увеличи с магистърските: Църковна живопис, Тонрежисура, Медийно музикално редакторство, Артмениджмънт и бакалавърските Изпълнителско изкуство - класически инструменти и класическо пеене.

Още през 1996 г. българската културна общественост в Отворено писмо на най-видни дейци на изкуствата, интелектуалци и политици, както и в Становище на Пловдивската община, издига идеята за превръщане на АМТИИ в АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА. Тази идея стои в основата на стратегията за развитие на АМТИИ.
Във връзка с реализирането на стратегическата цел се определят следните приоритети:

  1. Укрепване на основните звена на управление на ВУ – факултетите. Разкриване и развитие на трети факултет – “Изобразителни изкуства”.
  2. Разкриване на нови, незастъпени досега в АМТИИ, специалности по изкуствата, съобразени с динамиката на пазарно ориентираната среда.
  3. Развитие на преподавателския потенциал на Академията в различните сфери на изкуствата и науката, ориентиране към разностранна и перспективна научна и художествено-творческа дейност, привличане на най-известни български и чуждестранни творци и педагози и организиране на крупни научни и художествени прояви.
  4. Разширяване на международните връзки и сътрудничество чрез разработване на съвместни проекти и осъществяване на съвместни художествени програми с изтъкнати дейци на изкуствата, педагози и студенти от чуждестранни висши училища по изкуствата. Засилване на взаимодействието и обема със сродни образователни институти.
  5. Разширяване на информационния поток към и от АМТИИ чрез включването й в регионални, национални и международни инициативи и проекти за осъществяване на виртуални мрежи на електронни академични библиотеки.
  6. Стимулиране на научно – изследователската и художествена дейност на студентите. Насочване на най-талантливите от тях към обучение в докторска степен. Създаване на необходимите предпоставки за въвеждане на тази степен в различните специалности по изкуствата.
  7. Организиране на широкомащабна пропаганда за привличане и приемане на талантливи български и чуждестранни студенти.
  8. Развитие и разширяване на материалната база, нейното преструктуриране и най-рационално използване чрез увеличаване на работните площи, материално-техническо оборудване и въвеждане на нови технически средства – по пътя на коопериране с други организации и защитаване на проекти за получаване на субсидии от международни организации и фондове.

Основните принципи на дейността по реализация на стратегическата цел и приоритетите са Целенасоченост, Прозрачност, Координиране на усилията и Ефективност.

Настоящата Стратегия за развитието на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство  е актуализирана на заседание на Академичния съвет, проведено на   27. 02.2009 г.