Концертни участия

АМТИИ - Пловдив разполага с две зрителни зали - голяма и камерна. Голямата зала, която се намира в Централна сграда има 144 места (седящи) и е удобна за провеждане на различни концерти - камерни и такива за големи състави. Разполага с два рояла, орган и удобни гримьорни за изпьлнителите. Залата е оборудвана със специално допьлнително осветление, което дава възможности за провеждане и на различни театрални и шоу програми. Пригодена е за осъществяване на звуко- и видео записи. Разполага с най-съвременна техника за тях, обезшумена е, а на разположение са отлични тонрежисьори и оператори.

Камерната заласе намира на ул. “Съборна” и разполага с 50 места. Има роял и е много удобна за камерни концерти. Използва се и за звукозаписна дейност, но само на индивидуални изпьлнители и камерни състави и ансамбли. Разполага сьс съвременна техника за записване.

АМТИИ може да извършва и рекламна дейност, свързана сьс различни художествено-творчески прояви - изработка на рекламни плакати, афиши, програми, дипляни и др.

И двете зали са много удобни  за провеждане на различни теоретични конференции, семинари, крьгли маси, научни симпозиуми, като за тези мероприятия може да се ползва и наличната мултимедийна техника, с която АМТИИ разполага.

АМТИИ  разполага сьс художествено-творчески състави, чрез които могат да бьдат организирани различни видове концерти, чествания, юбилеи и други тьржества. В този смисьл можем да ви предложим многожанрова концертна програма - класическа, фолклорна, естрадна, поп и джаз музика и др.

В зависимост от вашите нужди и изсквания програмата може да сьдьржа от индивидуални и камерни изпьлнения до най-мащабни художествено-творчески изяви.

Сградите и залите на АМТИИ са много удобни за организиране на художествени изложби - фотография, живопис и скулптура.