МАНДАТНА ПРОГРАМА НА РЪКОВОДСТВОТО
на АМТИИ - Пловдив за периода 2016 -2019 година

Основна цел:
Продължение на възходящото развитие на АМТИИ като висше учебно заведение по изкуствата, вписано в Европейската система за висше образование.

Кои ще бъдат основните задачи, които Ръководството на Академията трябва да изпълни за този период:

 1. По-нататъшно утвърждаване на управленческите структурни звена в АМТИИ – на принципа от долу на горе – катедрени съвети, факултети, ръководство, Академичен съвет.
 2. Утвърждаване дейността на комисиите по учебната, научната и художествено – творческата дейности като основни помощници на ръководството и разширяване техните права при вземане на решения.
 3. Изготвяне цялостната документация за следакредитационния контрол, изпълнение препоръките на НАОА и подготовка за институционалната акредитация през 2019 г.
 4. Планово разпределение на часовете между отделните преподаватели и катедри с цел обезпечаване всеки щатен преподавател с необходимия хорариум.
 5. Кадрово обезпечаване на катедрите и факултетите и планово осъществяване на приемственост и развитие на преподавателския състав.
 6. Извършване на поетапна атестация на академичния състав и на административния персонал.
 7. Разширяване дейността на Департамента за езикова и специализирана подготовка (ДЕСП) чрез предлагане на широк спектър от дисциплини и специализации в областта на различните видове изкуства.
 8. Подобряване дейността на Кариерния център с цел информационно обезпечаване на данни за реализацията на студентите и координиране на контактите с работодатели.
 9. Разкриване на нови специалности в бакалавърската и магистърската степени на обучение привлекателни и необхванати досега в области на различни видове изкуства.
 10. Участие в разработване и внедряване на проекти, свързани с образователните, научните и художествените възможности на АМТИИ.
 11. Актуализиране на длъжностните характеристики на всички  участващи в ръководството на  Академията.
 12. Актуализация на Web страницата и сайта на АМТИИ на български и английски език.
 13.  Създаване и поддръжка на фейсбук на АМТИИ.
 14. Усъвършенстване системата за контрол на качество на учебния процес.
 15. Разширяване възможностите за трансфер на кредити и изработване на нова система за оценка на студентите съобразно със спецификата на отделните дисциплини.
 16. Обезпечаване на образователния процес чрез създаване и внедряване на нови учебни пособия и чрез въвеждане на нови технически средства за обучение.
 17. Актуализиране практиката за периодично проучване и провеждане на анкети сред студентите за състоянието на учебния процес, начина на преподаване, съдържание на учебния материал и др.
 18. Ще продължи периодичното издаване на академичното издание Арт спектър и Годишника на АМТИИ, като непрекъснато ще се повишава качеството на научната продукция, публикувана в него.
 19. Ще продължим провеждането на ежегодния форум „Пролетни научни четения” за студенти, докторанти и преподаватели от всички специалности.
 20. Ще продължи участието на студентите и преподавателите в международни и национални конференции, семинари и срещи по проблемите на художественото образование и практика.
 21. Ще продължи обогатяването на библиотечния фонд за съхранение на научни публикации и разработки от преподаватели, докторанти и студенти в АМТИИ.
 22. Ще продължи стимулирането на студентското научно творчество чрез различни нови форми (кредити, награди и др.).
 23. Ще се активира дейността на факултетите и катедрите за създаване на нови възможности (конференции, семинари, кръгли маси и др.) за научна изява на студенти и преподаватели.
 24. Ще продължи процеса изтъкнати личности да получават почетното звание Доктор хонорис кауза за утвърждаване на Академията като важен национален и международен център за музика, танц и изобразително изкуство.
 25. Ще се увеличат възможностите за творческа интеграция между различните жанрове в изкуството и специалностите в АМТИИ.
 26. Ще се осигурят възможности за реализиране на най-добрите творчески постижения на студентите и преподавателите от АМТИИ у нас и в чужбина.
 27. Ще продължи организирането на юбилейни чествания и творчески портрети на изтъкнати дейци в областта на различни видове изкуства, както и отбелязване по подходящ начин годишнините на бележити творци от България и чужбина.
 28. Ще продължи организирането на творчески срещи, майсторски класове, ателиета, лекции и др. на изтъкнати специалисти от страната и чужбина.
 29. Ще продължи сътрудничеството с културни центрове у нас и в чужбина и сключване на договори за съвместни творчески изяви със сродни на АМТИИ висши учебни заведения в България и чужбина.
 30. Ще продължи реализацията на поредиците „Артистични срещи в сряда”, Коледен фестивал и Великденски фестивал на изкуствата в АМТИИ, конкурса „Бах и неговото съвремие” и др.
 31. Ще се търсят още възможности за изложби на творбите на студентите и преподавателите от различните специалности на факултет „Изобразителни изкуства”.
 32. Ще се изработи ново DVD с участие на наши студенти, преподаватели и художествени състави, нови дипляни, брошури, плакати и др. рекламни материали.
 33. Постоянна грижа ще бъде съхранението на имуществото и материалната база на АМТИИ, в това число извършване на текущи ремонти, обогатяването на инструментариума и др.
 34. Ще продължи процеса на автоматизация на библиотеката при увеличаване на възможностите за ползване и на електронна информация в нея.
 35. Ще се обнови и обогати техническия фонд и развитието на вътрешната компютърна мрежа.
 36. Ръководството ще продължи да  полага  усилия за осигуряване средства за допълнително стимулиране на персонала във връзка с Великденските и Коледните празници.
 37. Ще продължи непрекъснато търсене на финансови средства от  художествено творческа дейност– концерти, спектакли, изложби, благотворителни концерти, участия в проекти, спонсори и др.