Член-кореспондент
проф. д-р НИКОЛАЙ КАУФМАН (1925)
Почетен доктор на АМТИИ за 2000 година

Фолклорист, композитор и музикален общественик.

За музикалната ни фолклористика и етномузикология той е една от централните водещи фигури с респектираща като обем и многообразие на тематичните насоки научна работа: повече от 30,000 документирани народни песни и инструментални мелодии, капиталните сборници с "Песни на българското работническо движение", "Български революционни песни", "Български градски песни" с голяма уводна студия, "Народни песни от Югозападна България" (съвместно с Тодор Тодоров), "Народни песни от Родопския край" (съвместно с Тодор Тодоров), "Народни песни на българите от Украйна и Молдовска ССР" - два тома, "Народни песни от Югозападна България" (съвместно с Илия Манолов), книги върху българското многогласие ("Българската многогласна песен"), сравнително изследване на общите черти между песните на българите и източните славяни ("Някои общи черти между народните песни на българите и източните славяни"), върху сватбената песен ("Българска сватбена песен"), студии върху българския двуглас, върху тригласа от Костурско, върху драмските ни песни и много други. Николай Кауфман е автор на изключително ценни изследвания върху оплакванията ("Погребални и други оплаквания в България" в сътрудничество с Димитрина Кауфман), върху българската балада, жетварските песни, върху еврейския музикален инструмент шофар и серия студии за синагогалната и народната песен на сефарадските и ашкеназки евреи в България.

Също толкова плодотворна и мащабна е работата на Кауфман като композитор. Създава около 2500 хорови песни, повечето обработки на народни песни, над 300 еврейски народни песни, разработени за народен и академичен хор, пиеси за пиано "Антология на българските ритми", в които се прави "разбор" на всички български метроритми (от 5 до 18-временни), както и на някои нови комбинирани или хетероритмични размери. С педагогическа цел е създаден и "Детско-юношески албум за пиано".

Член-кореспондент професор доктор Николай Кауфман е удостоен през 2000 година с почетното звание "доктор хонорис кауза" на АМТИ за неговия изключителен принос в проучването и съхраняването на българския музикален фолклор, за високи постижения в композиторското творчество и за личната му съпричастност към развитието на АМТИ.