ЕТИЧНИ ПРАВИЛА И ДЕЙНОСТ НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ В
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПЛОВДИВ

Етични правила за поведение на служителите в АМТИИ - Пловдив.

Правила за дейността на Етичната комисия в АМТИИ - Пловдив.

Годишен отчет на Етичната комисия в АМТИИ - Пловдив за 2017 г.