Доц. д-р Светла Калудова - Станилова
ръководител на катедра

Преподава по:
• Народно пеене
• Методика на обучението по народното пеене
• Постановка на глас
• Камерен народен хор

Публикации:

1. Дисертационен труд „ Вокално-изпълнителските способности на народния певец - формиране и развитие” (2004г.)
2. Научно-изследователски труд „Изпълнителският стил на Средна Северна България представен чрез песните на Радювене – Ловешко” (2005г.)
3. Теоретико-практическо изследване „Огреяло ясно слънце” (2006г.)
4. Теренно изследване „За традиционното фолклорно-песенно изпълнителство” (2006г.)
5. Монография „Живот и песен” (2002г.)
6. Монография „Непресъхващ извор с. Тополидол – Пазарджишко” (2009г.)
7. „30 песни за народен хор” – сборник (1997г.)
8. „Солови народни песни с клавирен съпровод” (2009г.)
9. Публикация ”Всеотдайно към фолклора” Сп. „Музикални хоризонти” кн. 10. 2000г.
10. Публикация; „За работата върху артикулацията и дикцията в обучението по народно пеене”, Сп. „Муз. Хоризонти”, кн. 5, 2003г.
11. “Ролята на педагога при формиране и развитие вокално-изпълнителските способности на народния певец”  Сборник статии от Нац. Конференция – София (2004г.)
12.Публикация в сп. “Музикални хоризонти” –“Бъди жив и здрав учителю”,кн. 5 , 2005г.
13.Публикация „За стила в музикално-фолклорното изпълнителство”, Годишник на Педаг. колеж „Св. Иван Рилски” – Дупница, 2005г.
14. Статия във в-к “Фолклорен хоризонт” – “Проф. Ас. Диамандиев на 90 години “,  мес. 11. 2005г.
15. Статия “Северняшката безмензурна песен като феномен”, сп. “Музикални хоризонти”, кн. 1. 2006г.
16. Публикация “ Жанрова характеристика на певческото звукообразуване”, Годишник на АМТИИ, 2008г. Пловдив.
17. Публикация “За стила в музикално-фолклорното изпълнителст-во”, Годишник на АМТИИ, 2008г. Пловдив.
18. Публикация в юбилеен годишник на АМТИИ „ Ролята на педагога при формиране вокално-изпълнителските способности на народния певец”, 2009г.
19. Многобройни участия с доклади в Научни конференции и творчески срещи.

Художествено – творческа  дейност:

1. Вокален педагог и хормайстор на Представителен акаде-мичен народен хор в АМТИИ (1980-1995г.).
2. Диригент на хор  във Фолклорен ансамбъл „Тракия” – (1997 – 1999г.)
3. Диригент на Фолклорна формация „Филипополи” (1999г.)
4. Худ. ръководител на ДВГ „Детски мечти” към фондация „Райна Кабаиванска”   
(2000 -2003г.)
5. Преподавател по народно пеене в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” (2002-2005) и СОУ “Любен Каравелов”( 1997-1999) в гр. Пловдив.
6. Вокален педагог в театър А’парт ( 1995-1999) – Пловдив
7. Преподавател по народно пеене (солово и хорово) в международна лятна академия   „RHODOPEMUZIK” от 2006г.
8. Провежда майсторски класове по фолклорно пеене с български и чудестранни студенти.


Като изпълнител:

Реализирани звукозаписи:
CD – Майстори на българския фолклор „Девойко мари хубава”
CD -Майстори на българския фолклор „Злато моме”
CD - Майстори на българския фолклор „Излел е Дельо хайдутин”
CD - Солови песни - „Песните на моя род”.

Като диригент:

CD “AKADEMIC FOLK CHOIR”
CD “ FOLK MUSIC BY NIKOLAY STOYKOV”
CD “PHILLIPOPOPY” – Chember Folklore Choir
CD  ДВГ „Детски мечти”

Обществена дейност:

Член на Съюза на българските композиторите - секция „Музиколози” ( 2008г.)
Член на Съюза на учените в България (2004г...)
Член на жури в Национални конкурси за фолклорни изкуства.
Член на Съюза на музикалните и танцови дейци в България

Лични  награди:

• Златен медал като диригент на музикален ансамбъл. (1984г.);
• Златна значка за високи постижения като хоров диригент (1989г.);
• Диплом за високи постижения във вокалната педагогика  (2005г.);
• Носител на почетно звание “Представителен ансамбъл на НС на ЦИОФФ” със ФФ “Филипополи”; (2007г.)
• Награда на Ректора  - за активно участие в провеждането на учебния процес в АМТИИ  ( 2007г.);

Информация за контакт:
Телефон: 032 67 92 18; 0888 510 735
E-mail:  svetla_stanilova@abv.bg