доц. д-р Живка Христова Бушева

Преподава по:
• Артмениджмънт
• Маркетинг и творческа дейност
• Връзки с обществеността

Художествено – творческа дейност:
Научни доклади:

2005 г. в Международна научна конференция на тема: “Съвременното обучение по икономика и мениджмънт” в МВБУ Ботевград – Правец с доклад на тема: “Проблеми на обучението по артмениджмънт и маркетинг във висши училаща па изкуствата”;

2006 г. в Международна научна конференция на тема: “Преподаване, учене и качество на във висшето образование” в МВБУ Ботевград – Правец с доклад на тема: “Обучение по рекламен дизайн и бизнес”;

2006 г. в Научна конференция на тема: “Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства” в НХА София с 2 доклада на теми: “ Знанията по артмениджмънт и маркетинг – нови потребности в обучението по промишлени изкуства и “Постижения и проблеми пред специалистите по промишлени изкуства”;

2007 г. в Международна научна конференция на тема: “Европа като културно пространство” с доклад в съавтгорство с доц д.и. Н Иванова на тема: “Български художествени постижения в европейското културно пространство – традиции и перспективи”;

2008 г. в Международна научна конференция в МВБУ Ботевград – Правец на тема: “Националната стратегия за висше образование пазара на труда в България” с доклад на тема: “Подготовката на студентите от НХА и пазара на труда”;

2008 г. в Научна конференция на тема: “Постижения и перспективи в развитието на дизайна и съвременните приложни изкуства” с доклад на тема: “ Творческата икономика и парспективи в развитието на дизайна и съвременните приложни изкуства”;

2009 г. в Международна научна конференция на тема: “Висшето икономическо образование – изследване, обучение, иновации” в МВБУ Ботевград – Правец с доклад на тема: “Арт-клъстърите в креативната индустрия и необходимостта от икономически познания за студентите по изкуствата”.


Информация за контакт: