Стефка Илиева Токманова

Преподава по:
• Асистент по иконопис и иконография

В специалност” Църковна живопис”

Катедра “Приложни изкуства”

Художествено-творческа дейност:
редовно участва в изложби на специалността в АМТИИ, ГХГ,
икона сбирка и други.

Информация за контакт:
Телелефон: 0886 700 371
e-mail: tokmanova_84@abv.bg