АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Начини на заявяване на услугата. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. Начини на получаване на резултата от услугата.
Прием в университет на студенти и докторанти Закон за висшето образование - чл. 68                        
Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти Закон за висшето образование - чл. 94                        
Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане) Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 8                        
Разрешение за преместване в друго висше училище Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7                        
Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7                        
Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7                        
Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 48, ал. 1, т. 1                        
Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация във висше училище Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 48, ал. 1, т. 2                        
Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 225
Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл.55, ал. 4
Закон за висшето образование-чл.7, ал.1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 6
                       
Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци - студенти, специализанти и докторанти Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 5
Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България - чл.19
                       
Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 1
                       
Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 5, ал. 1                        
Издаване на европейско дипломно приложение Закон за висшето образование-чл.7,ал.1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 2
                       
Издаване на свидетелство за професионална квалификация Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 3
                       
Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 7
                       
Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 1, т. 8
                       
Издаване на академична справка на обучаващите се лица Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища-чл.1, ал.2
                       
Издаване на уверение на обучаващите се лица Закон за висшето образование - чл. 7, ал. 1
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл. 1, ал. 2
                       
Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища Закон за развитието на академичния състав в Република България - чл. 14, ал. 1                        
Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - чл. 14, ал. 3, чл. 15                        
Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - чл. 14б