АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ

АРХИВ НА ПОРЪЧКИ ПРЕДИ 01.10.2014 г.

към официалния сайт

2014 г.

АМТИИ - Пловдив обявява публична покана за:

Доставка на 1 брой фабрично нов лек автомобил тип мини ван оборудван с 5+2 седящи места за нуждите на АМТИИ - Пловдив, регистриран в КАТ – РДВР Пловдив и конкретизиран по вид и технически данни, съгласно предоставена от Изпълнителя техническа спецификация описваща всички технически характеристики на автомобила.

Проектодоговор за доставка на нов лек автомобил.

Линк към поканата в портала за обществени поръчки.

---

На основание протокол от 28.03.2014 г. от дейността на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител на обществената поръчка се определя "Дженеръс Ауто" ЕАД - гр. София


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка одобрена с
Решение ¹ РД – 16 - 488/26.06.2013 г. на Ректора на АМТИИ – Пловдив и предмет: "Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, град Пловдив".

Линкове:

1. Решение.

1a. Решение (корекция).

2. Обявление.

3. Документация за участие.

4. Обследване за енергийна ефективност.

5. Технически проект за вътрешна отоплителна инсталация за сграда 1А – водно-помпено отопление.

6. Технически инвестиционен проект за реконструкция и преустройство на покрив на централна сграда – Ректорат на АМТИИ – Пловдив, УПИ XXXII, кв. 8, Старинна градска част – град Пловдив, община Пловдив.