Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив, гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, За: Константин Колев Мечева, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601473, E-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com, Факс: 032 632467

Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.artacademyplovdiv.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.artacademyplovdiv.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки „франко” склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 30000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за произход, декларации за съответствие на качеството и акцизни данъчни документи

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134000

Описание:

Газьол


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното общо количество на достявяния газьол за отопление е до 30000 литра за целия срок на договора и не поражда задължение за възложителя да го поръча на изпълнителя в пълен обем

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Франко” склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискуеми документи: 1.1. Всеки кандидат представя следните декларации в свободен текст: - Декларация, че ще извършва доставките на маркиран енергиен продукт представляващ опасен товар съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на Република България; - Декларация, че ще извърши доставката с транспортни средства (автомобилни цистерни) отговарящи на изискванията на чл. 93 от ЗАДС и чл. 108а от ППЗАДС и чл. 38 от Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Кандидатите задължително прилагат доказателствен материал под формата на нормативно определени удостоверения, сертификати, регистрации и други удостоверяващ наличието на декларираните обстоятелства; - Декларация, че ще извърши доставката с водачи на транспортни средства притежаващи квалификация съгласно изискванията на чл. 14 от ЗАП и чл. 29 от Наредба № 40/14.01.2004 г.. Кандидатите задължително прилагат доказателствен материал под формата на нормативно определени удостоверения, сертификати, регистрации и други удостоверяващ наличието на декларираните обстоятелства; - Декларация за приемане на условията разписани в проекто-договора. Проекта на договор е публикуван в профила на купувача на адрес: http://www.artacademyplovdiv.com/ 1.2. Документ за собственост (талон) на транспортните средства (минимум за едно), с които/който ще се изпълняват доставките или в случай, че кандидата не разполага със собствено такова се прилага договор за наем, лизинг или друг такъв удостоверяващ, че кандидата може да осигури транспортно средство отговарящо на изискванията на чл. 93 от ЗАДС и чл. 108а от ППЗАДС и чл. 38 от Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. 1.3. Оферта - представя се в запечатан непрозрачен плик и съдържаща: 1.3.1. Документ за регистрация на кандидата: - Заверено копие от документа за регистрация и/или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; - Заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 1.3.2. Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик и съдържащо: - цена в лева без ДДС за доставка „франко” /с включени разходи за доставка/ склада на АМТИИ – Пловдив, на литър газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045. В случай, че цената за доставка на литър газьол се определя като процентна надценка или твърда надценка в лева над цената за директна реализация, обявена в ценови бюлетин, на търговец или производител на петролни продукти на територията на Република България, се прилага и заверено копие на актуален към момента ценови бюлетин; - срок за плащане в календарни дни (от дата на доставка на заявеното количество); - срок на доставка на заявеното количество в календарни дни (от датата на получаване на заявката от възложителя по електронна поща или факс); 1.3.3. Срок на валидност на офертата - не по-къс от 6 месеца от дата на подаване на офертата. 2. Изисквания към представяните документи: - Всички документи, представляващи копия, задължително се заверяват „Вярно с оригинала” подписани от представляващия кандидата и мокър печат; - Оферта се подписва от представляващия кандидат или от изрично упълномощено нотариално от него лице; - Офертата следва да бъде изготвена на български език и не се допускат зачерквания и поправки; - Всеки участник има право да представи само една оферта; - Оферти се приемат до 16.00 часа на 11.12.2013 г. на адрес гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, ет. ІІ, кабинета № 27 ( Помощник ректор) или по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка до същия адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. цена в лева за доставка „франко” склада на АМТИИ – Пловдив, на литър газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 – 60 % относителна тежест и 60 точки от окончателната оценка – (К1); 2. срок за плащане в календарни дни (от дата на доставка на заявеното количество) – 10 % относителна тежест и 10 точки от окончателната оценка – (К2); 3. срок на доставка на заявеното количество в календарни дни (от датата на получаване на заявката от възложителя по електронна поща или факс) – 30 % относителна тежест и 30 точки от окончателната оценка – (К3) ;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Икономически най- изгодната оферта се изчислява по следната формула: К= К1+ К2+ К3 : - където К са общите получени точки от лицето отправило оферта (кандидат); 1. Показател К1се определя като на кандидата-(х) предложил най-ниска цена-(Цх) се дават 60 точки-(К1х), след което на всеки следващ кандидат-(у) точките К1у се определят по формулата К1у = К1х*Цх/Цу, където Цх е най-ниската предложена цена, а Цу е цената предложена от съответния кандидат; 2. Показател К2 се определя като на кандидата-(х) предложил най-дълъг срок за плащане-(Цх) се дават 10 точки-(К2х), след което на всеки следващ кандидат-(у) точките К2у се определят по формулата К2у = К2х*Цу/Цх, където Цу е срока за плащане от съответния кандидат, а Цх е най-дългия срок за плащане; 3. Показател К3 се определя като на кандидата-(х) предложил най-къс срок за доставка- (Цх) се дават 30 точки-(К3х), след което на всеки следващ кандидат-(у) точките К3у се определят по формулата К3у = К3х*Цх/Цу, където Цх е най-късия срок за доставка, а Цу е срока за доставка на съответния кандидат; Забележка: Във връзка с коректното математическо изчисляване на показателите за комплексна оценка на всеки един от кандидати по отделно и в случай, че кандидат предложи оферта, съдържаща показател със стойност нула, към стойността на показателя със стойност нула, както и към стойностите на съответните показатели на останалите кандидати, се прибавя единица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2013