СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

 

Такси за обучение на студенти и докторанти, приети в АМТИИ за учебната 2018/2019 година.

На основание ПМС 286/26.04.2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 г. и решение на АС протокол №3 от 26.01.2018 г.

Забележка:
За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление. Таксите за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл.95, ал.7 от ЗВО се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от БНБ.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър
(в лева)

Магистър
след сред-
но обр.
(в лева)

Магистър
след бакалавър
(в лева)

Докторанти
год. такса
(в лева)

Езиков курс
год. такса
(в евро)

редовно

задочно

редовно

редовно

задочно

 ред.

зад.

 

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

 

1

Педагогика на обучението по....

1150

 

Педагогика на обучението по музика

480

240

 

 

560

280

 

 

 

3000

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

480

240

 

 

560

280

 

3000

2

Музикално и танцово изкуство

2000

 

Българска народна хореография

1000

500

800

400

1200

600

1000

500

2000

 

3000

 

Балетно изкуство - балетна педагогика, балетна режисура

800

400

1000

500

2000

 

3000

 

Съвременни танцови техники

 

 

1300

650

 

 

 

 

Изпълнителско изкуство - народни инструменти и народно пеене

1100

550

1300

650

 

3000

 

Изпълнителско изкуство - българска народна музика с класически инструменти

 

 

1300

650

 

 

 

3000

Изпълнителско изкуство - класически  инструменти и кл. пеене

1100

550

1300

650

 

3000

Изпълнителско изкуство - поп и джаз

1100

550

1300

650

 

3000

Медийно музикално редакторство

1300

650

 

3000

Тонрежисура

1300

650

 

3000

Православна църковна музика

1300

650

 

3000

 

Музикално-сценична режисура

1300

650

 

3000

 

Дирижиране на народни състави - 1 и 2 курс

1200

600

1300

650

 

3000

 

Дирижиране на народни състави - от 3 до 5 курс

1100

550

 

 

 

 

 

Музикознание, музикална естетика

1200

600

1300

650

 

3000

 

Музикотерапия

1300

650

 

3000

 

Композиция - 1 и 2 курс

1200

600

1300

650

 

3000

 

Композиция - от 3 до 5 курс

1100

550

 

 

 

 

 

Дирижиране (хорово и оркестрово)

1200

600

1300

650

 

3000

3

Изобразително изкуство

2000

 

Църковна живопис

1100

550

1300

650

 

3000

Сценография

1100

550

1300

650

 

3000

Фотография

1100

550

1300

650

 

3000

Графичен дизайн и фотография

1100

550

 

 

 

3000

Графичен дизайн

1300

650

 

3000

Графика

1300

650

 

3000

Живопис

1300

650

 

3000

Костюм и мода

1300

650

 

3000

Дизайн на облеклото

1100

550

 

3000

Мултимедия и виртуална реалност

1300

650

 

3000

 

Скулптура

1300

650

 

3000

 

Стенопис

1300

650

 

3000

 

Типография

1300

650

 

3000

4

Теория на изкуствата

 

 

 

Аниматор изкуство в туризма

1300

650

 

3000

Артмениджмънт

1300

650

 

3000

 

PR на арт-организации

1300

650

 

3000

 


 

Обучение на чуждестранни граждани по чл.95, ал.7 от ЗВО

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър
(в евро)

Магистър
(в евро)

Магистър след бакалавър
(в евро)

Докторанти и
Специализанти
(в евро)

Езиков курс
(в евро)

редовно

задочно

редовно

редовно

задочно

редовно

задочно
сам.
подг.

 

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
сем.

1
год.

1
год.

1
год.

1

Педагогика на обучението по…

4000

2000

   

 

 

5000

2500

3500 1750

5000

3500

3500

3000

2

Музикално и танцово изкуство

4000

2000

3000 1500

5000

2500

5000

2500

3500 1750

5000

3500

3500

3000

2.1

Балетно изкуство

 

 

3000 1500

 

 

 

 

3500 1750

5000

3500

3500

3000

3

Изобразително изкуство

4000

2000

   

 

 

5000

2500

3500 1750

5000

3500

3500

3000

4

Теория на изкуствата

 

 

       

5000

2500

3500 1750      

3000

 


Такси за студенти приети за обучение срещу заплащане през учебната 2018/2019 г.
в образователно-квалификационна степен "Магистър" след придобита степен "Бакалавър" и през втората година при три или четири семестриален учебен план

На основание чл.21 ал.3 от Закона за висшето образование и Решение на Академичен съвет – Протокол № 3/26.01.2018 г.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария

Професионални направления и специалности

РЕДОВНО
за семестър
(в лева)

ЗАДОЧНО
за семестър
(в лева)

 

Педагогически науки

 

 

1

Педагогика на обучението по музика

800

 

2

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

800

 

Теория на изкуствата

 

 

1

Артменджмънт

1500

900

2

PR на арт-организации

1500

900

3

Аниматор изкуство в туризма

1500

900

Изобразително изкуство

1500

 

1

Сценография

1500

 

2

Църковна живопис

1500

 

3

Фотография

1500

 

4

Графика

1500

 

5

Живопис

1500

 

6

Костюм и мода

1500

 

7

Графичен дизайн

1500

 

8

Мултимедия и виртуална реалност

1500

 

9

Скулптура

1500

 
10

Стенопис

1500

 
11

Типография

1500

 

Музикално и танцово изкуство

1500

 

1

Композиция

1500

 

2

Музикознание, музикална естетика

1500

 

3

Дирижиране на народни състави

1500

 

4

Дирижиране (хорово и оркестрово)

1500

 

5

Музикотерапия

1500

 

6

Изпълнителско изкуство - класически инструменти и кл. пеене

1500

 

7

Изпълнителско изкуство - народни инструменти и нар. пеене

1500

 

8

Изпълнителско изкуство - поп и джаз

1500

 

9

Изпълнителско изкуство - българска народна музика с класически инструменти

1500

 

10

Медийно музикално редакторство

1500

 

11

Тонрежисура

1500

 

12

Православна църковна музика

1500

 

13

Музикално-сценична режисура

1500

 

14

Българска народна хореография

1500

900

15

Балетно изкуство - балетна педагогика, балетна режисура

 

900

16

Съвременни танцови техники

1500

900


Такси за студенти приети за обучение срещу заплащане за учебната 2018/2019 г.
в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след придобито средно образование

На основание чл.21 ал.2, чл. 95 ал. 4 от Закона за висшето образование и
Решение на Академичен съвет – Протокол № 3/26.01.2018 г.

За български граждани и граждани на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария

Професионални направления

РЕДОВНО
за семестър
(в лева)

ЗАДОЧНО
за семестър
(в лева)

Педагогически науки

550

 

Теория на изкуствата

2000

 

Изобразително изкуство

2000

 

Музикално и танцово изкуство

2000

1000