ОТЧЕТИ ЗА БЮДЖЕТА НА АМТИИ "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2019
ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2019
МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2018
ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2018
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018

Баланс към 31.12.2018 г.     Обяснителна записка към баланс.

Oтчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Одитен доклад на Сметната палата за годишния финансов отчет за 2018 г.

Отчет на приходите и разходите към 31.12.2018 г.


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката
за Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив,
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2017 г., ПМС 332 / 22.12.2017 г.
(публикувано в Държавен вестник, бр. 103 от 28.12.2017 г.)
П О К А З А Т Е Л И
сума в лв
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I + II + III + IV)
2 941 200
I.
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
2 542 085
1.
Средноприравнен брой учащи
755
2.
Среднопретеглен норматив (лв.)
3 367
II.
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
64 909
III.
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ
НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
309 691
1.
Стипендии
309 691
2.
Студентски столове и общежития
0
IV.
СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
24 515